ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Capecitabine tab 500 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ2565

ประกาศประกวดราคาCapecitabine tab 500 mg เอกสารประกวดราคา Capecitabine tab 500 mg Spec Capecitabine tab 500 mg แนบท้ายประกาศ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Imatinib mesilate 100 mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เอกสารประกวดราคา Imatinib 100 mg เอกสารประกาศเชิญชวน Imatinib 100 mg พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 40 mg/0.4 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะ Enoxaparin 40 mg inj พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 60 mg/0.6 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะ Enoxaparin 60 mg inj พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Carvedilol tab 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Carvedilol 25 mg (2) (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Carvedilol 25 mg (2) Spec Carvedilol 25 mg NEW พิมพ์

(ร่าง)ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol tab 6.25 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่างประกาศประกวดราคา Carvedilol 6.25 mg  ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อ Carvedilol 6.25 mg  Spec Carvedilol 6.25 mg NEW พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยสแตนเลส 3 ไก จำนวน 63 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตจ้างเหมาบริการซักผ้า ปีงบ 65 ราคากลาง (1) พิมพ์

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด และระบบการติดตามไหลเวียนโลหิต แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน ๒ ชุด

เครื่องกระตุกไฟฟ้า1 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เครื่องกระตุก ประกาศ พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Capecitabine tab 500 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคา Capecitabine tab 500 mg (ร่าง)เอกสารประกวดราคา Capecitabine tab 500 mg Spec Capecitabine tab 500 mg แนบท้ายประกาศ พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยาฉีด Paclitaxel 260 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Paclitaxel 260 mg (ร่าง)เอกสารประกวดราคา Paclitaxel 260 mg Spec Paclitaxel 260 mg แนบท้ายประกาศ พิมพ์

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่างประกาศประกวดราคา Oxaliplatin 100 mg ร่างเอกสารประกวดราคาOxalipla Spec Oxaliplatin 100 mg   พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องถ่ายภาพรังสีภายในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตู้เย็นเก็บวัคซีนแบบแช่แข็ง -80 องศา จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Imatinib mesilate 100 mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) เอกสารประกาศเชิญชวน Imatinib 100 mg (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Imatinib 100 mg spec Imatinib 100 mg พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 214 ชุด กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ เช่าคอม 214 3 ปี พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Simvastatin tab 20 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Simvastatin 20 mg พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Mycophenolate mofetil cap 250 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคา Mycophenolate mofetil cap 250 mg เอกสารประกวดราคายา Mycophenolate mofetil cap 250 mg spec Mycophenolate Mofetil 250 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine tab 500 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Capecitabine tab 500 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีด Paclitaxel 260 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Paclitaxel 260 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีด Oxaliplatin 100 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง Oxaliplatin 100 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib mesilate 100 mg tab ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา5% Dextrose and 045% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING))

ประกาศผู้ชนะD5N2 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sterile water 1,000 ml for irrigate ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sterile water 1,000 ml for irrigate พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sterile water inj 100 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Sterile water inj 100 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะ NSS 100 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะ NSS 1,000 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ๒ ห้องประชุม ๓ และห้องนอนเวร กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ตึก ๕๐ ปี แม่และเด็ก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงสูติ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานแพทย์ และเจ้าหน้าที่, ห้องประชุม และห้องแพทย์เวร กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัด เอกสารประกวดราคา แบบรูป ปร4 ปร5 ปร6 งวดงาน งวดเงิน แบบ บก 01 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องดูดสลายเนื้อเยื่อในตับด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Mycophenolate mofetil cap 250 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Mycophenolate Mofetil 250 mg capsule (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Mycophenolate Mofetil 250 mg capsule spec Mycophenolate Mofetil 250 mg capsule แนบท้ายประกาศ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม จำนวน ๑ งาน

ประกาศแผน อายุรกรรม พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม

แผนจ้างเหมาบริการซักผ้า พิมพ์