ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒,๘๓๔ ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศ เอกสารประกวดราคา 2.เปคชุดเจ้าหน้าที่ปี 65 4แบบ บก.06 พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒,๘๓๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

3. ร่างเอกสาร 3.ร่างประกาศ 2.เปคชุดเจ้าหน้าที่ปี 65 4แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒,๘๓๔ ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนปี 65 พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

MX-M464N_20210831_093731 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

MX-M464N_20210809_143510 MX-M464N_20210809_143526 สเปค 64 แบบ บก.06 พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ ร่างประกาศจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ 3.สเปค 64 3.แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศจ้างเหมาบริการซักผ้า เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ขอบเขตของงานจ้างเหมาซักผ้าปี 2564 3.1แบบ บก.06 พิมพ์

ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศจ้างเหมาบริการซักผ้า ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาซักผ้าปี 2564 แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้าห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม

ราคากลางจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า3.บก.06 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม

MX-M464N_20210517_140248 พิมพ์