ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ D5N_2 1000 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% sodium chloride for irrigate 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ NSS irrigate 1000 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sterile water 1000 ml irrigate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ SWI irrigate 1000 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ NSS 1000 ml inj พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ NSS 100 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin sodium inj 2 gm ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin 2 gm ด้วยวิธี e-bidding พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศเผยแพร่แผน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีคัดเลือก พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 40 mg/0.4 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา Enoxaparin sodium injection 40 mg per 0.4 ml พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin Sodium injection 60 mg/0.6 ml, 0.6 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา Enoxaparin Sodium injection 60 mg per 0.6 ml, 0.6 ml พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยาฉีด Enoxaparin sodium injection 40 mg/0.4 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคายา Enoxaparin 40 mg per 0.4 ml พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาเม็ด Carvedilol tab 6.25 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคายา Carvedilol 6.25 mg พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาเม็ด Simvastatin 20 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคายา Simvastatin 20 mg พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin Sodium injection 60 mg/0.6 ml, 0.6 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคายา Enoxaparin inj 60 mg per 0.6 ml พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๐.๙% Sodium Chloride for irrigate ๑,๐๐๐ ml จำนวน ๙๖,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา 0.9% sodium chloride for irrigate 1000 ml พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๐.๙% Sodium chloride sterile solution ๑๐๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา 0.9%Sodiun chloride sterile solution 100 ml พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๐.๙% Sodium chloride sterile solution ๑,๐๐๐ ml จำนวน ๑๐๙,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๕% Dextrose and ๐.๔๕% Sodium chloride sterile solution ๑,๐๐๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml พิมพ์

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารร่างประกวดราคา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ร่างประกาศจังหวัด 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml spec 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml พิมพ์

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% sodium chloride for irrigate 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารร่างประกวดราคา Nss irrrigate 1000 ml spec NSS irrigation 1000 ml ร่างประกาศจังหวัด Nss irrrigate 1000 ml พิมพ์

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sterile water 1000 ml irrigate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารร่างประกวดราคา Sterile water irrigate 1000 ml ร่างประกาศจังหวัด Sterile water irrigate 1000 ml spec Sterile water for irrigation 1000 ml พิมพ์

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารร่างประกวดราคา NSS 1,000 ml spec NSS 1000 ml ร่างประกาศจังหวัด NSS 1,000 ml   พิมพ์

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา NSS 100 ml ร่างประกาศจังหวัด NSS 100 ml spec NSS 100 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผน 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ) พิมพ์