ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Philips Allura Clarity Family FD20 แบบรวมอะไหล่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด และระบบการติดตามไหลเวียนโลหิต แบบรวมอะไหล่ วงเงิน 980,000.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การใส่สารกัมมันตภาพรังสีโคบอลท์ – ๖๐ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา พิมพ์

ประกาศราคากลางซื้อชุดอุปกรณ์การใส่สารกัมมันตภาพรังสีโคบอลท์ – ๖๐ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ราคากลาง พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์การใส่สารกัมมันตภาพรังสีโคบอลท์ – ๖๐ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน 2,150,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน ๑๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน ๑๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT/CT) ยี่ห้อ GE รุ่น Discovery NM/CT 670 Pro แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT/CT) ยี่ห้อ GE รุ่น Discovery NM/CT 670 Pro จำนวน ๑ เครื่อง แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน 10 ถัง วงเงิน 716,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน ๑๐ ถัง พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๓ เครื่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาแบบรายปีสำหรับเครื่องฉายรังสีแบบก้าวหน้าเทคโนโลยีซับซ้อนแบบก้าวหน้า รุ่น Redixact X5 ยี่ห้อ Accuray จำนวน ๑ เครื่อง แบบรวมอะไหล่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๔ เครื่อง

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๔ เครื่อง พิมพ์

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ Draeger รุ่น Draeger Carina แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๖๘ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ Draeger รุ่น Draeger Carina แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๖๘ เครื่อง พิมพ์

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลและอุปกรณ์ต่อร่วม แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษากล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๒๐ รายการ แบบรวมอะไหล่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษากล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๒๐ รายการ แบบรวมอะไหล่0 พิมพ์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลและอุปกรณ์ต่อร่วม แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง

จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลราคากลาง พิมพ์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองและวางแผนการรักษา (CT-Simulator) จำนวน ๒ รายการ

จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองราคากลาง พิมพ์

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลและอุปกรณ์ต่อร่วม แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง

เผยแพร่แผน พิมพ์

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองและวางแผนการรักษา (CT-Simulator) จำนวน ๒ รายการ

เผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงยี่ห้อ ECHO ViVid S 70+ECHO PAC แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด และระบบการติดตามไหลเวียนโลหิต แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT/CT) ยี่ห้อ GE รุ่น Discovery NM/CT 670 Pro จำนวน ๑ เครื่อง แบบไม่รวมอะไหล่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชะเสนอราคา พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210203_075619_compressed พิมพ์