ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบกึ่งแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มล. จำนวน 120 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,109,376.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20211005_094523 พิมพ์

ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างผ้าก๊อสพับ ขนาด 3×4 8 ชั้น สเตอร์ไรด์ (ซองละ 5 ชิ้น) จำนวน 630,000 ซอง ในวงเงินทั้งสิ้น 2,142,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210917_083440 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเชื่อมปิด หลอดเลือดชนิดโพลิเมอร์ ขนาด 2 มล.จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 864,025.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210916_ประกาศผู้ชนะ coseal พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารละลายหนืดที่ใช้ประกอบการผ่าตัดตา จำนวน 3,000 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,688,290.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210913_023136 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัด จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ไส้ตัวตัดเย็บแบบตรง (อัตโนมัติ) ขนาด 75 มม. จำนวน 200 ชิ้น 2. ไส้ตัวตัดเย็บแบบตรง (อัตโนมัติ) ขนาด 55 มม. จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,284,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210901_ประกาศไส้ตัวตัดเย็บ_compressed (1) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 1. ไส้ตัวตัดเย็บแบบตรง (อัตโนมัติ) ขนาด 75 มม. จำนวน 200 ชิ้น,2. ไส้ตัวตัดเย็บแบบตรง (อัตโนมัติ) ขนาด 55 มม. จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณเงินทั้งสิ้น 1,284,000.-บาท

20210823_plan ไส้ตัวตัดต่อ 55 75mm พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก (Bone graft) จำนวน 500 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 895,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210823_ผู้ชนะ bone graft พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสารเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิด โพลิเมอร์ ขนาด 2 มล.จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 864,025.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210819_ประกาศสารเชื่อมปิดโพลิเมอร์ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด ๓x๔ ๘ชั้น สเตอร์ไรด์ (ซองละ ๕ ชิ้น) จำนวน 630,000 ซอง ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,142,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

20210819_ประกาศก๊อส 3×4 st พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบกึ่งแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มล. จำนวน 120 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,109,376.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210819_ประกาศวัสดุห้ามเลือดแบบกึ่งแข็ง_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสารละลายหนืดที่ใช้ประกอบการผ่าตัดตา จำนวน 3,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 3,688,290.-บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210811_ประกาศสารละลายหนืด พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดขนาดเล็ก จำนวน จำนวน 28,000 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 504,000.- บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210807_ประกาศผู้ชนะ small c;ip พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบกึ่งแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มล. จำนวน 120 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,109,376.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

20210807_plan วัสดุห้ามเลือดแบบกึ่งแข็ง พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด ๓x๔ ๘ ชั้น สเตอร์ไรด์ (ซองละ ๕ ชิ้น) จำนวน 630,000 ซอง ในวงเงินทั้งสิ้น 2,142,000.-บาท

20210804_plan ก๊อส 3×4 พิมพ์

ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเชื่อมปิดหลอดเลือดชนิดโพลิเมอร์ ขนาด 2 มล.จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 864,025.-บาท

20210804_plan สารเชื่อมปิดหลอดเลือด พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารละลายหนืดที่ใช้ประกอบการผ่าตัดตา จำนวน 3,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 3,688,290.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210803_ประกาศเผยแพร่แผนสารหนืด พิมพ์

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวในโรคกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท (Thoracic and lumbosacral pedicle screw in spinal stenosis and other spinal disease without deformity correction) จำนวน 5 รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 8,341,500.-บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210729_ประกาศยกเลิกชุดโลหะ 8,341,500 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อซีเมนต์ยึดกระดูก (Bone Cement with antibiotic) ชนิดผสมยาปฏิชีวนะ จำนวน 500 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,475,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210716_ประกาศ bone cement พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก (Bone graft) จำนวน 500 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 895,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210716_ประกาศ bone graft พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดขนาดเล็ก จำนวน 28,000 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 504,000.- บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210707_ประกาศ Small clip พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูก (Bone Cement with antibiotic) ชนิดผสมยาปฏิชีวนะ จำนวน 500 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,475,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

20210706_แผน Bone Cement with antibiotic พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก (Bone graft) จำนวน 500 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 895,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

20210705_bone graft พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดขนาดเล็ก จำนวน 28,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 504,000- บาท

20210623_ประกาศแผน small clip พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Single-Piece จำนวน 600 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,488,000.-บาท

20210623_ผู้ชนะเลนส์ใส พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric จำนวน 600 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,596,000.-บาท

20210623_ผู้ชนะเลนส์เหลือง พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และกระดูกเชิงกราน ในโรคผู้ป่วยที่มีความผิดรูปของกระดูกสันหลัง (Thoracic, lumbar and sacropelvic screw in spinal deformity) จำนวน 5 รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 9,100,000.-บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

20210611_ประกาศผู้ชนะชุดดามโลหะ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวในโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กดทับเส้นประสาท (Thoracic and lumbosacral pedicle screw in spinal stenosis and other spinal disease without deformity correction) จำนวน 5 รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 8,341,500.-บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210527_ประกาศชุดดามโลหะ 8,341,500บ._compressed พิมพ์

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Single-Piece จำนวน 600 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,488,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210525_ประกาศเลนส์ใส_compressed พิมพ์

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric จำนวน 600 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,596,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210525_ประกาศเลนส์เหลือง_compressed พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปอดเทียมพร้อมอุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินหลอดเลือดแดง จำนวน 450 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,262,313.50 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210524_ประกาศผู้ชนะปอดเทียม พิมพ์

ประกาศแผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric จำนวน 600 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,596,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

20210519_แผน เลนส์เหลือง 600 ชิ้น พิมพ์

ประกาศแผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Single-Piece จำนวน 600 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,488,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

20210519_แผนเลนส์ใส 600 ชิ้น พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวในโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กดทับเส้นประสาท (Thoracic and lumbosacral pedicle screw in spinal stenosis and other spinal disease without deformity correction) จำนวน 5 รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 8,341,500.-บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210513_ร่าง TOR ชุดดามโลหะ 8,341,500บ._compressed พิมพ์

ประกาศจัดซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และกระดูกเชิงกราน ในโรคผู้ป่วยที่มีความผิดรูปของกระดูกสันหลัง (Thoracic, lumbar and sacropelvic screw in spinal deformity) จำนวน 5 รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 9,100,000.-บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210429_ประกาศจัดซื้อชุดดาม 290464_compressed พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ จำนวน 450 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 810,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210429_ประกาสผู้ชนะชุดสายยางประกอบ 290464 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ จำนวน 450 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 810,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210429_ประกาสผู้ชนะชุดสายยางรักษาสภาพ 280464 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนแบบดิจิตอล จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 5,900,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210430_ประกาศผู้ชนะสายสวนดิจิตอล 280464 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และกระดูกเชิงกราน ในโรคผู้ป่วยที่มีความผิดรูปของกระดูกสันหลัง (Thoracic, lumbar and sacropelvic screw in spinal deformity) จำนวน 5 รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 9,100,000.-บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210401_เผยแพร่ร่างTOR ชุดโลหะ L-Spine_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อปอดเทียมพร้อมอุปกรณ์ กรองฟองอากาศทางเดินหลอดเลือดแดง จำนวน 450 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 5,262,313.50 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210324_ประกาศเชิญชวนปอดเทียม_compressed พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับ IMA (Internal Mammary Artery) Retractor จำนวน 1 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 640,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210319_ประกาสผู้ชนะชุดถ่าง IMA พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และกระดูกเชิงกราน ในโรคผู้ป่วยที่มีความผิดรูปของกระดูกสันหลัง (Thoracic, lumbar and sacropelvic screw in spinal deformity) จำนวน 5 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210318_เผยแพร่แผนชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ 450 ชุด 810,000บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210315_ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยา พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย 450 ชุด 1,220,512.50 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210315_ชุดสายยาางประกอบไหลเวียน พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปอดเทียมพร้อมอุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินหลอดเลือดแดง จำนวน 450 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 5,262,313.50 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2564

20210311_ประกาศร่าง TOR ปอดเทียม พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนแบบดิจิตอล จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 5,900,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210308_ประกาศสายสวนดิจิตอล_compressed พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 1,100,000 ลูกบาศก์เมตร ในวงเงินทั้งสิ้น 5,500,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210304_ประกาศผู้ชนะ O2 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติกระตุ้นหัวใจห้องเดียว ชนิดมีการกระตุ้นหัวใจระหว่างชาร์ท พลังงานในการช๊อคพร้อมสายและสามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 25 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,935,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210302_ผู้ชนะเครื่องกระตุกเข้า MRI ได้ 25 ชุด พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย จำนวน 450 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,220,512.50 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าร้อย สิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

20210301_plan ชุดสายยางประกอบการไหลเวียน พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ จำนวน 450 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 810,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210301_plan ชุดสายยางประกอบให้น้ำยา พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปอดเทียมพร้อมอุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินหลอดเลือดแดง จำนวน 450 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 5,262,313.50 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-diding)

20210301_plan ปอดเทียม พิมพ์