ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๘ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

spec เช่าพิม 58 3 ปี แบบ บก06 เช่าพิม 58 เครื่อง 3 ปี ประกวดราคาเช่าพิม 58 3 ปี ประกาศเช่าพิม 58 3 ปี พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 214 ชุด กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

บก 06 เช่าคอม 214 spec เช่าคอม 214 3 ปี ปรับรุง 1 ร่างประกาศเช่าคอม 214 3 ปี ปรับปรุง 1 ร่างเอกสารประกวดราคา 214 3 ปี ปรับปรุง 1 พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 58 เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบ บก06 เช่าพิม 58 เครื่อง 3 ปี spec เช่าพิม 58 3 ปี ร่างประกวดราคาเช่าพิม 58 3 ปี ร่างประกาศเช่าพิม 58 3 ปี พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑๕ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ เช่า 115 3 ปี พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๘ เครื่อง กำหนดระยะเวลาการเช่า ๓ ปี

ประกาศแผนเช่าพิม 58 3 ปี พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒๑๔ ชุด กำหนดระยะเวลาการเช่า ๓ ปี

ประกาศแผนเช่าคอม 214 ชุด พิมพ์

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑๕ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบ บก 06. เช่าพิม 115 3 ปี spec เช่าพิม 115 3 ปี ประกาศเช่าพิม 115 3 ปี ประกวดราคาเช่าพิม 115 3 ปี พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑๕ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบ บก 06. เช่าพิม 115 3 ปี spec เช่าพิม 115 3 ปี ร่างประกาศเช่าพิม 115 3 ปี ร่างประกวดราคาเช่า พิม115 3 ปี พิมพ์

ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑๕ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบ บก 06. เช่าพิม 115 3 ปี พิมพ์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กำหนดระยะเวลาเช่า ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศเช่าคอม 2 รายการ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑๕ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี

ประกาศแผนเช่าเครื่องพิม 115 3 ปี พิมพ์

ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กำหนดระยะเวลาเช่า ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก 06 เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ spec เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ ปรับปรุง 1 ประกาศเช่าคอม 2 รายการ เอกสารประกวดราคาเช่าคอม 2 รายการ พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)

บก 06 เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ spec เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ ปรับปรุง 1 ร่างประกาศเช่าคอม 2 รายการ 1 ร่างประกวด เช่าคอม 2 รายการ 1 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ภายในและภายนอกอาคาร ภายในบริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด 64 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ภายในบริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

บก 06. ทำความสะอาด 64 spec ทำความสะอาด 64 ประกาศ ทำความสะอาด 64 ประกวดราคา ทำความสะอาด 64 พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก 06 เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ spec เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ ร่างประกาศเช่าคอม 2 รายการ ร่างประกวดราคาเช่าคอม 2 รายการ พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ภายในบริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก 06. ทำความสะอาด 64 spec ทำความสะอาด 64 ร่างประกาศ ทำความสะอาด 64 ร่างประกวดราคา ทำความสะอาด 64 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศแผนเช่าคอม 2 รายการ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ภายในบริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน ๑ งาน

ประกาศแผนทำความสะอาด 64 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน ๙๒๐ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ เช่า 920 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น คือ แก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับหุงต้ม บรรจุถังขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวนประมาณ ๕,๔๕๐ ถัง กำหนดระยะเวลา ๑ ปี

ประกาศเผยแพร่แผน แก๊สหุงต้ม 64 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑๕ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพิม 115 พิมพ์