ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HbA1c พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Black and White0025 พิมพ์

ประกาศแผนการจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็ง หรือ กึ่งแข็ง ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 513,000.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

20201225_ประกาศแผนขอบลิ้นหัวใจแบบแข็งหรือกึ่งแข็ง พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงคลอดแบบควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20201224_เตียงคลอดแบบควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พิมพ์