ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓-เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

บันทึกขอลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ไตรมาส ๑ เอกสารแนบไตรมาสที่๑ ต.ค. ถึง ธ.ค.๖๓ พิมพ์