ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารร่างประกวดราคา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ร่างประกาศจังหวัด 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml spec 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% sodium chloride for irrigate 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารร่างประกวดราคา Nss irrrigate 1000 ml spec NSS irrigation 1000 ml ร่างประกาศจังหวัด Nss irrrigate 1000 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sterile water 1000 ml irrigate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารร่างประกวดราคา Sterile water irrigate 1000 ml ร่างประกาศจังหวัด Sterile water irrigate 1000 ml spec Sterile water for irrigation 1000 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารร่างประกวดราคา NSS 1,000 ml spec NSS 1000 ml ร่างประกาศจังหวัด NSS 1,000 ml   พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride sterile solution 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา NSS 100 ml ร่างประกาศจังหวัด NSS 100 ml spec NSS 100 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนแบบดิจิตอล จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 5,900,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-diding)

20210222_ร่าง TOR สายสวนดิจิตอล_compressed พิมพ์