ราคากลางเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติมีการวัดและปรับไฟอัตโนมัติสามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ พร้อมสายและระบบการส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 50 ชุด

ราคากลาง พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซืื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติมีการวัดและปรับไฟอัตโนมัติสามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ พร้อมสายและระบบการส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 50 ชุด

ประกาศเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ประกาศเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถ่ายภาพดิจิตอลจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์