ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 1,100,000 ลูกบาศก์เมตร ในวงเงินทั้งสิ้น 5,500,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210304_ประกาศผู้ชนะ O2 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๐.๙% Sodium Chloride for irrigate ๑,๐๐๐ ml จำนวน ๙๖,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา 0.9% sodium chloride for irrigate 1000 ml พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๐.๙% Sodium chloride sterile solution ๑๐๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา 0.9%Sodiun chloride sterile solution 100 ml พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๐.๙% Sodium chloride sterile solution ๑,๐๐๐ ml จำนวน ๑๐๙,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา 0.9% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๕% Dextrose and ๐.๔๕% Sodium chloride sterile solution ๑,๐๐๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride sterile solution 1,000 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง (Enteral Feeding Pump) จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์