ประกาศแผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric จำนวน 600 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,596,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

20210519_แผน เลนส์เหลือง 600 ชิ้น พิมพ์

ประกาศแผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Single-Piece จำนวน 600 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,488,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

20210519_แผนเลนส์ใส 600 ชิ้น พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม

MX-M464N_20210517_140248 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงพร้อมระบบปรับพลังงานโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์