ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0092 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ๒ ห้องประชุม ๓ และห้องนอนเวร กลุ่มงานศุติ – นรีเวชกรรม ตึก ๕๐ ปี แม่และเด็ก จำนวน ๑ งาน

เผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก และเอวในโรคกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท (Thoracic and lumbosacral pedicle screw in spinal stenosis and other spinal disease without deformity correction) จำนวน 5 รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 8,341,500.-บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210729_ประกาศยกเลิกชุดโลหะ 8,341,500 พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ ร่างประกาศจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ 3.สเปค 64 3.แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่องกล้อง จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัด เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบรูป รายการประกอบแบบ ปร4 ปร5 ปร6 งวดงาน งวดเงิน   พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0091 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามและพยากรณ์ระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องชนิด พร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง จำนวน 1 ชุด

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (Infusion Pump) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจ และภาคบันทึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลและอุปกรณ์ต่อร่วม แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง

จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลราคากลาง พิมพ์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองและวางแผนการรักษา (CT-Simulator) จำนวน ๒ รายการ

จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองราคากลาง พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔-เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)

บันทึกขอลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส๓ เอกสารแนบไตรมาสที่๓ เดือน เม.ย.๖๔ ถึง มิ.ย๖๔ พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ภายในบริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก 06. ทำความสะอาด 64 spec ทำความสะอาด 64 ร่างประกาศ ทำความสะอาด 64 ร่างประกวดราคา ทำความสะอาด 64 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin sodium inj 2 gm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin sodium inj 2 gm พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g + tazobactam 0.5 g inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา Piperacillin 4 g + tazobactam 0.5 g inj พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin inj 100 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา Oxaliplatin inj 100 mg พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อซีเมนต์ยึดกระดูก (Bone Cement with antibiotic) ชนิดผสมยาปฏิชีวนะ จำนวน 500 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,475,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210716_ประกาศ bone cement พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก (Bone graft) จำนวน 500 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 895,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210716_ประกาศ bone graft พิมพ์

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลและอุปกรณ์ต่อร่วม แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง

เผยแพร่แผน พิมพ์

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองและวางแผนการรักษา (CT-Simulator) จำนวน ๒ รายการ

เผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศจ้างเหมาบริการซักผ้า เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ขอบเขตของงานจ้างเหมาซักผ้าปี 2564 3.1แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0087 พิมพ์

ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่องกล้อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ร่างประกาศจังหวัด ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบรูป ปร4 ปร5 ปร6 งวดงาน งวดเงิน แบบ บก 01   พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

ประกาศจังหวัด เรื่องจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานจ้างเหมาปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๑ งาน

ประกาศแผน พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดขนาดเล็ก จำนวน 28,000 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 504,000.- บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210707_ประกาศ Small clip พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ (Urine analysis and automate urine sedimentation) พร้อมชุดน้ำยา จำนวน ๒ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี

UA พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Mycophenolate mofetil cap 250 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mycophonolate 250 mg พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Levetiracetam tab 500 mg ด้วยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Levetiracetam tab 500 mg พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gabapentin 300 mg cap ด้วยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Gabapentin cap 300 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูก (Bone Cement with antibiotic) ชนิดผสมยาปฏิชีวนะ จำนวน 500 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,475,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

20210706_แผน Bone Cement with antibiotic พิมพ์

ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี

black0075 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0082 พิมพ์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0081 พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin inj 100 mgด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ครั้งที่ 2

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Oxaliplatin inj 100 mg ครั้งที่ 2 พิมพ์

ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศจ้างเหมาบริการซักผ้า ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาซักผ้าปี 2564 แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง

black0067 พิมพ์

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0078 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก (Bone graft) จำนวน 500 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 895,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

20210705_bone graft พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0077 พิมพ์

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้าห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม

ราคากลางจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า3.บก.06 พิมพ์