ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สายแบบระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง จำนวน 1 ชุด

ราคากลาง พิมพ์

ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กำหนดระยะเวลาเช่า ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก 06 เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ spec เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ ปรับปรุง 1 ประกาศเช่าคอม 2 รายการ เอกสารประกวดราคาเช่าคอม 2 รายการ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบกึ่งแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มล. จำนวน 120 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,109,376.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20211005_094523 พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สายแบบระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องทำความร้อนชนิดให้ความร้อนเร็ว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0128 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างผ้าก๊อสพับ ขนาด 3×4 8 ชั้น สเตอร์ไรด์ (ซองละ 5 ชิ้น) จำนวน 630,000 ซอง ในวงเงินทั้งสิ้น 2,142,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210917_083440 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระบบความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเชื่อมปิด หลอดเลือดชนิดโพลิเมอร์ ขนาด 2 มล.จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 864,025.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210916_ประกาศผู้ชนะ coseal พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)

บก 06 เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ spec เช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ ปรับปรุง 1 ร่างประกาศเช่าคอม 2 รายการ 1 ร่างประกวด เช่าคอม 2 รายการ 1 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ (Urine analysis and automate urine sedimentation) พร้อมชุดน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี

ประกาศจังหวัด เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะ จำนวน ๒ เคร_compressed (3) พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0143 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารละลายหนืดที่ใช้ประกอบการผ่าตัดตา จำนวน 3,000 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,688,290.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210913_023136 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่องกล้อง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมหิดล ชั้น 2-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบรูป ตาข่ายกันนก เอกสารประกวดราคา ตาข่าย ประกาศประกวดราคา ตาข่าย ปร.4 ตาข่ายกันนก     ปร.5 ตาข่ายกันนก    ติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมหิดล ชั้น 2-4 – เสนอราคา บก.01 ตาข่ายกันนก พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ภายในและภายนอกอาคาร ภายในบริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด 64 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ

ประกาศจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โลหิตบริจาค จำนวน 2 รายการ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบโคมคู่ ชนิดติดเพดาน ขนาดความสว่งไม่น้อยกว่า 100,000 ลักซ์ ชนิดหลอดไฟ LED จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบโคมคู่ ชนิดติดเพดาน ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 100,000 ลักซ์ ชนิดหลอดไฟ LED จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ (Urine analysis and automate urine sedimentation) พร้อมชุดน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ_compressed (1) พิมพ์