ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังระดับความลึกของการให้ยาระงับความรู้สึก (BIS) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู่ชนะ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิด ใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 780,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211129_Plan ขอบลิ้น 2แผ่นเปิดปิด พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดแบบแผ่รังสีเพิ่ม จำนวน 2 เครื่อง

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 11 เครื่อง

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมองในเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงหอพักการเวก ห้องที่ ๑-๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา แบบรูป ปร.4 ปร.5 งวดงาน งวดเงิน   พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผ้าซับโลหิต ขนาด 6”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 26,000 ซอง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,500.- บาท 2. ผ้าซับโลหิต ขนาด 18”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 7,000 ซอง เป็นเงินทั้งสิ้น 764,750.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,123,250.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211126_ประกาศ swab 6×18 18x18_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งที่ตำแหน่ง Tricuspid จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 997,500.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20211127_ประกาศขอบลิ้นแบบข็ง tricuspid_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวตำแหน่ง AORTIC จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,620,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211126_ประกาศลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อวัว aortic_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อขวดสุญญากาศสำหรับ ดูดเลือดและของเหลวที่ค้างในแผล ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 มล. จำนวน 6,700 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 767,083.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

20211126_ประกาศขวด vac 600 cc_compressed พิมพ์

ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณพ.ศ.2565

ราคากลาง Carbetocin 100 mcg inj ราคากลาง Afibercept 40 mg inj ราคากลาง Amino acid sol for infants 10% 100 ml ราคากลาง Atezolizumab 1200 mg per 20ml inj ราคากลาง Azilsartan medoxomil K 40 mg tab ราคากลาง Brinzolamide 10 mg+Timolol 5 mg per ml , 5 ml ราคากลาง Cilostazol 100 mg ร าคากลาง Dapagliflozin 10 mg ราคากลาง Dasatinib 50 mg tab ราคากลาง Dasatinib 70 mg ราคากลาง Denosumab 60 mg prefilled syring inj ราคากลาง Desflurane solution 240 ml ราคากลาง Dutasteride 0.5 mg and tamsulosin 0.4 mg ราคากลาง…

ประกาศจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 3,000 ซีซี จำนวน 21,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 829,500.- บาท 2. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 1,500 ซีซี จำนวน 6,500 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 236,145.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,065,645.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211122_ประกาศ Flex liner_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ ระบบปฏิบัติการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงการช่วยชีวิตขั้นสูงและสภาวะโรคของเด็กทารก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องซักผ้าขนาด ๔๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาด ๒๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องซักผ้าขนาด ๔๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาด ๒๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกาศแผน พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งตำแหน่ง Mitral จำนวน 80 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,140,000.-บาท

20211119_plan ขอบลิ้นหัวใจไมทรัล พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. สำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม จำนวน 7,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 406,000.- บาท 2. สำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 3,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 174,000.- บาท 3. สำลีม้วน ขนาด 450 กรัม จำนวน 1,000 ม้วน เป็นเงินทั้งสิ้น 58,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 638,000.-บาท

20211119_plan สำลีก้อน พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งที่ตำแหน่ง Tricuspid จำนวน 70 ชิ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 997,500.-บาท

20211118_plan ขอบลิ้น tricuspid พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด สว่านเจาะ ตัด และคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง โดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน จำนวน 3 ชุด

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอนหอพักพยาบาล ๖(มณฑา) หอพักพยาบาล ๗(สร้อยฟ้า) และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ครอบครัว(โปร่งฟ้า) จำนวน ๓ หลัง ในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เอกสารประกวดราคา แบบรูป ปร.4 ปร.5 งวดงาน งวดเงิน   พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวตำแหน่ง AORTIC จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,620,000.-บาท

20211115_plan ลิ้นหัวใจ aoctic พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผ้าซับโลหิต ขนาด 6”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 26,000 ซอง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,500.- บาท 2. ผ้าซับโลหิต ขนาด 18”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 7,000 ซอง ซองละ 109.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 764,750.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,123,250.- บาท

20211115_plan swab พิมพ์

ประกาศแผนการจัดซื้อขวดสุญญากาศสำหรับดูดเลือดและของเหลวที่ค้างในแผล ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 มล. จำนวน 6,700 ชิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 767,083.-บาท

20211112_plan medinorm 600 cc. พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล(SAN Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(PCU Site) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศแผน พิมพ์

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 3,000 ซีซี จำนวน 21,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 829,500.- บาท 2. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 1,500 ซีซี จำนวน 6,500 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 236,145.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,065,645.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

20211111_plan flex liner พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2) พิมพ์

ประกาศประกวดราคาชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ (Detection kit) ด้วยวิธีอิมมูโนอิสโตเคมิสตรี จำนวน ๑๒,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ (Detection kit) ด้วยวิธีอิมมูโนอิสโตเคมิสตรี จำนวน ๑๒,๐๐๐ เทสต์ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต่อ) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจขั้นสูง และภาควัดปริมาณก๊าซดมยาสลบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจจิตเวช จำนวน ๑ งาน

ประกาศเผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมารื้อถอนหอพักพยาบาล ๖(มณฑา) หอพักพยาบาล ๗(สร้อยฟ้า) และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ครอบครัว(โปร่งฟ้า) จำนวน ๓ หลัง

ปร.4 ปร.5 แบบ บก 01 พิมพ์

ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมารื้อถอนหอพักพยาบาล ๖(มณฑา) หอพักพยาบาล ๗(สร้อยฟ้า) และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ครอบครัว(โปร่งฟ้า) จำนวน ๓ หลัง

แบบรูป ปร.4 ปร.5 งวดงาน งวดเงิน ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจตาส่วนหน้า ชนิดลำแสงแคบพร้อมเครื่องวัดความดันลูกตาระบบวิดีทัศน์ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ02 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สายแบบระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องติดตามและพยากรณ์ระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องชนิด พร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แบบ 3 มอเตอร์ พร้อมที่นอนกันแผลกดทับ จำนวน 40 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์