ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจจิตเวช จำนวน ๑ งาน

ประกาศเผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมารื้อถอนหอพักพยาบาล ๖(มณฑา) หอพักพยาบาล ๗(สร้อยฟ้า) และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ครอบครัว(โปร่งฟ้า) จำนวน ๓ หลัง

ปร.4 ปร.5 แบบ บก 01 พิมพ์

ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมารื้อถอนหอพักพยาบาล ๖(มณฑา) หอพักพยาบาล ๗(สร้อยฟ้า) และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ครอบครัว(โปร่งฟ้า) จำนวน ๓ หลัง

แบบรูป ปร.4 ปร.5 งวดงาน งวดเงิน ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา พิมพ์