ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอนหอพักพยาบาล ๖(มณฑา) หอพักพยาบาล ๗(สร้อยฟ้า) และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ครอบครัว(โปร่งฟ้า) จำนวน ๓ หลัง ในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เอกสารประกวดราคา แบบรูป ปร.4 ปร.5 งวดงาน งวดเงิน   พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวตำแหน่ง AORTIC จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,620,000.-บาท

20211115_plan ลิ้นหัวใจ aoctic พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผ้าซับโลหิต ขนาด 6”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 26,000 ซอง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,500.- บาท 2. ผ้าซับโลหิต ขนาด 18”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 7,000 ซอง ซองละ 109.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 764,750.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,123,250.- บาท

20211115_plan swab พิมพ์