ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณพ.ศ.2565

ราคากลาง Carbetocin 100 mcg inj ราคากลาง Afibercept 40 mg inj ราคากลาง Amino acid sol for infants 10% 100 ml ราคากลาง Atezolizumab 1200 mg per 20ml inj ราคากลาง Azilsartan medoxomil K 40 mg tab ราคากลาง Brinzolamide 10 mg+Timolol 5 mg per ml , 5 ml ราคากลาง Cilostazol 100 mg ร าคากลาง Dapagliflozin 10 mg ราคากลาง Dasatinib 50 mg tab ราคากลาง Dasatinib 70 mg ราคากลาง Denosumab 60 mg prefilled syring inj ราคากลาง Desflurane solution 240 ml ราคากลาง Dutasteride 0.5 mg and tamsulosin 0.4 mg ราคากลาง…

ประกาศจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 3,000 ซีซี จำนวน 21,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 829,500.- บาท 2. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 1,500 ซีซี จำนวน 6,500 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 236,145.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,065,645.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211122_ประกาศ Flex liner_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ ระบบปฏิบัติการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงการช่วยชีวิตขั้นสูงและสภาวะโรคของเด็กทารก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องซักผ้าขนาด ๔๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาด ๒๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องซักผ้าขนาด ๔๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาด ๒๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกาศแผน พิมพ์