ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงหอพักการเวก ห้องที่ ๑-๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา แบบรูป ปร.4 ปร.5 งวดงาน งวดเงิน   พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผ้าซับโลหิต ขนาด 6”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 26,000 ซอง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,500.- บาท 2. ผ้าซับโลหิต ขนาด 18”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 7,000 ซอง เป็นเงินทั้งสิ้น 764,750.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,123,250.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211126_ประกาศ swab 6×18 18x18_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบแข็งที่ตำแหน่ง Tricuspid จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 997,500.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20211127_ประกาศขอบลิ้นแบบข็ง tricuspid_compressed พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมที่ทำจากเนื้อเยื่อวัวตำแหน่ง AORTIC จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,620,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211126_ประกาศลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อวัว aortic_compressed พิมพ์