ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอพักการเวก ห้องที่ ๑-๕ จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๗๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัด เอกสารประกวดราคาจ้าง แบบรูป ปร.4 ปร.5 งวดงาน งวดเงิน   พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Carbetocin 100 mcg ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64 (1) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64 (2) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64 (3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 ธ.ค. 64. พิมพ์