เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กำหนดระยะเวลาเช่า ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศเช่าคอม 2 รายการ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด

แผน พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิของน้ำสำหรับเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 เครื่อง

แผน พิมพ์