ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจจิตเวช จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัด เอกสารประกวดราคา แบบรูป ปร.4 ปร.5 ปร.6 งวดงาน งวดเงิน ภาคผนวก 3 ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภาคผนวก 4 ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ BOQ ปรับปรุงจิตเวช พิมพ์