ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levodopa ๒๐๐ mg+Benserazide HCl ๕๐ mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณ 2565

ราคากลาง Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 mg พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Levodopa ๒๐๐ mg+Benserazide HCl ๕๐ mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณ 2565

spec ประกวดราคา Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 mg (3) ประกวดราคา Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 mg (2) ประกวราคา Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 mg (1) พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Escitalopram tab 20 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ปีงบประมาณ 2565

ประกวดราคา Escitalopram tab 20 mg 1 ประกวดราคา Escitalopram tab 20 mg2 ประกวดราคา Escitalopram tab 20 mg3 spec พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Telmisartan tab 40 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณ 2565

ประกวดราคา Telmisartan tab 40 mg 1 เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา (ต่อ) spec   พิมพ์

ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล(SAN Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(DR-Site) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ร่างประกาศจังหวัด ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,750,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220223_ประกาศวัสดุฉีดอุดกั้น_compressed พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๘ เครื่อง กำหนดระยะเวลาการเช่า ๓ ปี

ประกาศแผนเช่าพิม 58 3 ปี พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒๑๔ ชุด กำหนดระยะเวลาการเช่า ๓ ปี

ประกาศแผนเช่าคอม 214 ชุด พิมพ์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT/CT) ยี่ห้อ GE รุ่น Discovery NM/CT 670 Pro จำนวน ๑ เครื่อง แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนแบบ Non Compliance Balloon จำนวน 2,000 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 4,234,000.-บาท

20220221_ประกาศแผนสายสวน non compliancec พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดสุญญากาศสำหรับดูดเลือดและของเหลวที่ค้างในแผล ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 มล. จำนวน 6,700 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 767,083.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220218_ประกาศผู้ชนะ medinorm 600cc พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ชนิดมุมมองภาพทิศ 30 องศา จำนวน 3 ชิ้น, 2.กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ชนิดมุมมองภาพทิศ 70 องศา จำนวน 1 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน 10 ถัง วงเงิน 716,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน ๑๐ ถัง พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,750,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220218_ประกาศขดลวดหลอดเลือดดำ_compressed พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๓ เครื่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

(ร่าง)ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram tab 20 mg ด้วยวิธี E-bidding

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Escitalopram tab 20 mg_compressed (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Escitalopram tab 20 mg_compressed spec Escitalopram tab 20 mg พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Telmisartan tab 40 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา Telmisartan tab 40 mg เอกสารประกวดราคา Telmisartan tab 40 mg spec Telmisartan tab 40 mg พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml (ร่าง) เอกสารประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sevoflurane inh anaesthetic 100, 250 ml_compressed spec Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml พิมพ์

(ร่าง) ประกาศกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Levodopa ๒๐๐ mg+Benserazide HCl ๕๐ mg ด้วยวิธี E-Bidding

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 (1) (ร่าง)เอกสารประกวดราคา Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 (2) (ร่าง) ประกาศประกวดราคา Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 mg spec Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,750,000.-บาท

20220214_plan วัสดุฉีดอุดกั้น พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจจิตเวช จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา พิมพ์

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑๕ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบ บก 06. เช่าพิม 115 3 ปี spec เช่าพิม 115 3 ปี ประกาศเช่าพิม 115 3 ปี ประกวดราคาเช่าพิม 115 3 ปี พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อขดลวดสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดแดง จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,350,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220207_ประกาศขดลวดสมองหลอดเลือดแดง_compressed พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อ พิมพ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล(SAN Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(PCU Site) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล(SAN Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(PCU Site) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขดลวดสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดดำ จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 2,475,000.-บาท

20220202_plan ขดลวดหลอดเลือดดำ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน Semi – compliance จำนวน 2,000 ชิ้น ในวงเงิน 3,680,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220202_ประกาศผู้ชนะสายสวน semi พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Telmisartan tab 40 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน Telmisartan tab 40 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 mg 65 พิมพ์