ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา spec แนบท้ายประกาศ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด วงเงิน 10,770,000 บาท

20220426_price เครื่องติดตาม พิมพ์

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด วงเงิน 10,770,000.00 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 10,770,000.- บาท พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Escitalopram tab 20 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Escitalopram tab 20 mg พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Levodopa 200 mg+Benserazide HCI 50 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Levodopa 200 mg+Benserazide HCl 50 mg พิมพ์

ประกาศราคากลางซื้อชุดอุปกรณ์การใส่สารกัมมันตภาพรังสีโคบอลท์ – ๖๐ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ราคากลาง พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Telmisartan tab 40 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Telmisartan tab 40 mg พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Azathioprine 50 tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคา Azathiopine 50 mg เอกสารประกวดราคา Azathiopine 50 mg spec Azathioprine พิมพ์

ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Sitagliptin phosphat tab 100 mg ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ E-BIDDING ปีงบประมาณ 2565

spec Sitagliptin เอกสารประกาศประกวดราคา Sitaglitin phosphate 100 mg ประกาศประกวดราคา Sitaglitin phosphate 100 mg1 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Sulfasalazine 500 mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคา Sulfasalazine 500 mg tab เอกสารประกวดราคา Sulfasalazine 500 mg 500 spec พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 58 เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบ บก06 เช่าพิม 58 เครื่อง 3 ปี spec เช่าพิม 58 3 ปี ร่างประกวดราคาเช่าพิม 58 3 ปี ร่างประกาศเช่าพิม 58 3 ปี พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์การใส่สารกัมมันตภาพรังสีโคบอลท์ – ๖๐ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน 2,150,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขดลวดสำหรับรักษา โรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดแดง จำนวน 100 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,350,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220323_ประกาศผู้ชนะขดลวด 100 ชิ้น พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) จำนวน 70 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,750,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220323_ประกาศผู้ชนะวัสดุฉีดอุดกั้น 70 ชิ้น พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขดลวดสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดดำ จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 2,475,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220323_093820 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน ๑๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน ๑๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดแบบแผ่รังสี จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอกแบบขยับได้ ปรับละเอียดได้และโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอก (Micro-movement and External Fixation) จำนวน 1 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,500,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โลหะยึดตรึง พิมพ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒,๘๓๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

3. ร่างเอกสาร 3.ร่างประกาศ 2.เปคชุดเจ้าหน้าที่ปี 65 4แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (Infusion Pump) จำนวน 19 เครื่อง วงเงิน 722,000.00 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจความดันบวก 2 ระดับ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดแบบแผ่รังสีความร้อน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดด้ามเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 1,700,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

black0231 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงเซลล์ลงบนสไลด์โดยอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิดมีจอภาพพร้อมระบบกระตุกหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเต้นของหัวใจจากภายนอก และวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอกแบบขยับได้ ปรับละเอียดได้และโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอก (Micro-movement and External Fixation) จำนวน 1 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,500,000.-บาท

20220314_Plan โลหะยึดตรึงกระดูก พิมพ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT/CT) ยี่ห้อ GE รุ่น Discovery NM/CT 670 Pro แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานจัดซื้อวัสดุสิ่งทอ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒,๘๓๔ ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนปี 65 พิมพ์

ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น จำนวน 120 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 2,280,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220310_ประกาศผุ้ชนะชุดโลหะ พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane inh anaesthetic 100%, 250 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Sevoflurane II.. (ร่าง) ประกาศประกวดราคา Sevoflurane II_ spec Sevoflurane (new) พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Sulfasalazine tab 500 mg ด้วยวิธี E-BIDDING

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sulfasalazine tab 500 mg (1) (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sulfasalazine tab 500 mg (2) (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sulfasalazine tab 500 mg (3) spec Sulfasalazine 500 mg tab พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Azathioprine tab 50 mg ด้วยวิธี E-BIDDING

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Azathioprine tab 50 mg (1) (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Azathioprine tab 50 mg (2) (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Azathioprine tab 50 mg (3) spec Azathioprine พิมพ์

(ร่าง) ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin phosphate tab 100 mg ด้วยวิธี E-bidding

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sitagliptin tab 100 mg 1 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sitagliptin tab 100 mg 2 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา Sitagliptin tab 100 mg 3 spec Sitagliptin พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin phosphate tab 100 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Sitagliptin 100 mg พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Azathioprine 50 mg tab ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Azathiopine 50 mg พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล(SAN Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(DR-Site) จำนวน ๑ ระบบ ๑,๖๙๗,๐๒๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัด เอกสารประกวดราคาซื้อ ร่างประกาศจังหวัด พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220307_ผู้ชนะสายสวนช่องอก พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑๕ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ เช่า 115 3 ปี พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 3 ชุด ในวงเงินงบประมาณ 10,770,000.- บาท

20220303_plan เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 3 ชุด พิมพ์