(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Capecitabine tab 500 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคา Capecitabine tab 500 mg (ร่าง)เอกสารประกวดราคา Capecitabine tab 500 mg Spec Capecitabine tab 500 mg แนบท้ายประกาศ พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยาฉีด Paclitaxel 260 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Paclitaxel 260 mg (ร่าง)เอกสารประกวดราคา Paclitaxel 260 mg Spec Paclitaxel 260 mg แนบท้ายประกาศ พิมพ์

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่างประกาศประกวดราคา Oxaliplatin 100 mg ร่างเอกสารประกวดราคาOxalipla Spec Oxaliplatin 100 mg   พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องถ่ายภาพรังสีภายในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตู้เย็นเก็บวัคซีนแบบแช่แข็ง -80 องศา จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Imatinib mesilate 100 mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) เอกสารประกาศเชิญชวน Imatinib 100 mg (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Imatinib 100 mg spec Imatinib 100 mg พิมพ์