ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Capecitabine tab 500 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ2565

ประกาศประกวดราคาCapecitabine tab 500 mg เอกสารประกวดราคา Capecitabine tab 500 mg Spec Capecitabine tab 500 mg แนบท้ายประกาศ พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Imatinib mesilate 100 mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เอกสารประกวดราคา Imatinib 100 mg เอกสารประกาศเชิญชวน Imatinib 100 mg พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 40 mg/0.4 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะ Enoxaparin 40 mg inj พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium injection 60 mg/0.6 ml ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศผู้ชนะ Enoxaparin 60 mg inj พิมพ์

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Carvedilol tab 25 mg ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา Carvedilol 25 mg (2) (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Carvedilol 25 mg (2) Spec Carvedilol 25 mg NEW พิมพ์

(ร่าง)ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol tab 6.25 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่างประกาศประกวดราคา Carvedilol 6.25 mg  ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อ Carvedilol 6.25 mg  Spec Carvedilol 6.25 mg NEW พิมพ์