ร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศจังหวัด อายุรกรรม ร่างประกาศจังหวัด อายุรกรรม แปลน อายุรกรรม ปร.4 อายุรกรรม ปร.5 อายุรกรรม พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศเผยแพร่แผน   พิมพ์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ภายในบริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก 06.ทำความสะอาด 65 spec ทำความสะอาด 65 ร่างประกาศ ทำความสะอาด 65 ร่างเอกสารประกวดราคา ทำความสะอาด 65 พิมพ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถกระบะตอนเดียวพร้อมหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถกระบะตอนเดียวพร้อมหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร่างประกาศจังหวัดพิษณุโลก ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ แบบ บก06 พิมพ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถกระบะ ๔ ประตูพร้อมหลังคา จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถกระบะ ๔ ประตูพร้อมหลังคา จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร่างประกาศจังหวัดพิษณุโลก ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ แบบ บก06 พิมพ์

ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สเปค แท็บแล็ต 60 เครื่อง ประกาศจังหวัด เอกสารประกวดราคา พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบ การไหลเวียนนอกร่างกาย จำนวน 400 ชุด ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,084,900.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20220726_ประกาศชุดสายยางไหลเวียนนอกร่างกาย_compressed พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Single-Piece จำนวน 1,400 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 3,472,000.-บาท

20220725_plan เลนส์ใส พิมพ์

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เตียงผู้ป่วยเด็ก ชนิด 2 ไก สแตนเลส แบบคอก 4 ด้าน จำนวน 1 เตียง 2.เตียงผู้ป่วยเด็ก ชนิด 3 ไก สแตนเลส แบบราวกั้นถี่ทรงสูง พนักสูง จำนวน 22 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric จำนวน 1,200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 3,180,000.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

20220722_plan เลนส์เหลือง พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดด้ามเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย จำนวน 400 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 1,084,900.- บาท

20220718_plan ชุดสายยางไหลเวียนนอกร่างกาย พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕-เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

บันทึกขอลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาสที่ ๓ เอกสารแนบไตรมาสที่๓ เดือน เม.ย.๖๕ ถึง มิ.ย.๖๕ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ (Platelet Apheresis) พร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต และน้ำยารักษาสภาพเกล็ดโลหิต จำนวน ๓ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องรับและแปลงสัญญาณเป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,600,000.00 บาท

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานแพทย์ และเจ้าหน้าที่, ห้องประชุม และห้องแพทย์เวร กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์

(ร่าง)ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือด ชนิด 2 ระนาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ร่างประกาศ พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Mycophenolate mofetil cap 250 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMycophenolate mofetil  cap 250 mg  พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol tab 6.25 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Carvedilol 6.25 mg New Spec Carvedilol 6.25 mg NEW เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol tab 6.25 mg Neww พิมพ์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา Carvedilol tab 25 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ2565

ประกาศประกวดราคา Carvedilol 25 mg เอกสารประกวดราคา Carvedilol 25 mg Spec Carvedilol 25 mg NEW พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 750,000.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศราคากลาง กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด

กล้องตรวจกระเพาะอาหาร ราคากลาง พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กล้องส่องตรวจกระเพาะ ประกาศ พิมพ์

ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว จำนวน 1 ชุด

ชุดผ่าตัดต่อมลูกหมาก ราคากลาง พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชุดผ่าตัดต่อมลูกหมาก ประกาศ พิมพ์

ประกาศราคากลาง กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์ชนิดมีChipรับภาพอยู่ที่ส่วนปลายด้านหน้า จำนวน 1 ชุด

กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ราคา พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์ชนิดมีChipรับภาพอยู่ที่ส่วนปลายด้านหน้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กล้องส่องตรวจปอด ประกาศ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 648,000.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ จำนวน 400 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720,000.- บาท

20220705_Plan ชุดสายยางรักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ 400 ชุด พิมพ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปอดเทียมสำหรับผู้ใหญ่พร้อมชุดกรองฟองอากาศทางหลอดเลือดแดง จำนวน 400 ชุด ในวงเงินทั้งสิ้น 4,677,612.-บาท

20220705_Plan ปอดเทียม 450 ชุด พิมพ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและซ่อมแซมผ้า งานห้องผ่าตัด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ห้องผ่าตัด ปีงบประมาณ 2565 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ห้องผ่าตัด ปีงบประมาณ 2565 ขอบเขตจ้างเหมาบริการซักผ้า ปีงบ 65 แบบ บก.06 พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดด้ามเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะ ด้วยความเร็วสูง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ พิมพ์

ประกาศราคากลาง เครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ mA จำนวน ๑ ชุด

เครื่องเอกซเรย์ ราคากลาง พิมพ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ mA จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เครื่องเอกซเรย์ ประกาศ พิมพ์