ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างรั้ว คสล. ระหว่างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น และอาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๗ ชั้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัด

เอกสารประกวดราคา

แบบแปลน

ปร.4 ปร.5

งวดงาน งวดเงิน

พิมพ์