ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยขดลวดเคลือบยาชนิด Chromium Alloy จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 5,600,000.-บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20201107_ประกาศผู้ชนะ Chromium Alloy

พิมพ์