ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยขดลวดเคลือบยาชนิด Chromium Alloy จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 5,600,000.-บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์ | 6 พฤศจิกายน 2020 11:46

20201107_ประกาศผู้ชนะ Chromium Alloy

Post Views: 4

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=112