ประกาศแผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Single-Piece จำนวน 600 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 1,488,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

by นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์ | 17 พฤษภาคม 2021 13:50

20210519_แผนเลนส์ใส 600 ชิ้น

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=1475