ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิดใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น 783,750.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20201127_ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิด ตำแหน่ง Mitral

พิมพ์