ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ่าตัด จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ไส้ตัวตัดเย็บแบบตรง (อัตโนมัติ) ขนาด 75 มม. จำนวน 200 ชิ้น 2. ไส้ตัวตัดเย็บแบบตรง (อัตโนมัติ) ขนาด 55 มม. จำนวน 200 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,284,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20210901_ประกาศไส้ตัวตัดเย็บ_compressed (1)

พิมพ์