ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด จำนวน ๔ ห้อง ในวงเงิน ๘,๙๖๗,๓๖๓.๕๕.- บาท (แปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศแผน

พิมพ์