ประกาศประกวดราคาก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมหิดล ชั้น 2-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบรูป ตาข่ายกันนก

เอกสารประกวดราคา ตาข่าย

ประกาศประกวดราคา ตาข่าย

ปร.4 ตาข่ายกันนก    

ปร.5 ตาข่ายกันนก   

ติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมหิดล ชั้น 2-4 – เสนอราคา

บก.01 ตาข่ายกันนก

พิมพ์