ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างผ้าก๊อสพับ ขนาด 3×4 8 ชั้น สเตอร์ไรด์ (ซองละ 5 ชิ้น) จำนวน 630,000 ซอง ในวงเงินทั้งสิ้น 2,142,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210917_083440

พิมพ์