ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบกึ่งแข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มล. จำนวน 120 ชิ้น ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,109,376.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20211005_094523

พิมพ์