ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมารื้อถอนหอพักพยาบาล ๖(มณฑา) หอพักพยาบาล ๗(สร้อยฟ้า) และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ครอบครัว(โปร่งฟ้า) จำนวน ๓ หลัง

แบบรูป

ปร.4 ปร.5

งวดงาน งวดเงิน

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

พิมพ์