ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

แบบรูปรายการ

รายการประกอบแบบ

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

งวดงาน งวดเงิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

พิมพ์