ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 3,000 ซีซี จำนวน 21,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 829,500.- บาท 2. ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด 1,500 ซีซี จำนวน 6,500 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 236,145.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,065,645.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

by นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์ | 11 พฤศจิกายน 2021 13:54

20211111_plan flex liner

Post Views: 2

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=2508