ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผ้าซับโลหิต ขนาด 6”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 26,000 ซอง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,500.- บาท 2. ผ้าซับโลหิต ขนาด 18”x18” 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 7,000 ซอง ซองละ 109.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 764,750.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,123,250.- บาท

20211115_plan swab

พิมพ์