ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอนหอพักพยาบาล ๖(มณฑา) หอพักพยาบาล ๗(สร้อยฟ้า) และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ครอบครัว(โปร่งฟ้า) จำนวน ๓ หลัง ในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารประกวดราคา

แบบรูป

ปร.4 ปร.5

งวดงาน งวดเงิน

 

พิมพ์