ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอนหอพักพยาบาล ๖(มณฑา) หอพักพยาบาล ๗(สร้อยฟ้า) และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑๐ ครอบครัว(โปร่งฟ้า) จำนวน ๓ หลัง ในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

by อาณัติ แก่นมณี | 15 พฤศจิกายน 2021 15:03

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารประกวดราคา

แบบรูป

ปร.4 ปร.5

งวดงาน งวดเงิน

 

Post Views: 5

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=2530