ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณพ.ศ.2565

ราคากลาง Carbetocin 100 mcg inj

ราคากลาง Afibercept 40 mg inj

ราคากลาง Amino acid sol for infants 10% 100 ml

ราคากลาง Atezolizumab 1200 mg per 20ml inj

ราคากลาง Azilsartan medoxomil K 40 mg tab

ราคากลาง Brinzolamide 10 mg+Timolol 5 mg per ml , 5 ml

ราคากลาง Cilostazol 100 mg

าคากลาง Dapagliflozin 10 mg

ราคากลาง Dasatinib 50 mg tab

ราคากลาง Dasatinib 70 mg

ราคากลาง Denosumab 60 mg prefilled syring inj

ราคากลาง Desflurane solution 240 ml

ราคากลาง Dutasteride 0.5 mg and tamsulosin 0.4 mg

ราคากลาง Eltrombopag olamine 25 mg

ราคากลาง Entacapone 200 mg

ราคากลาง Ergocalciferol 20,000 iu cap (Vitamin D2)

ราคากลาง Eribulin 0.5 mg,2 ml

ราคากลาง Ertapenem Na 1 g

ราคากลาง Erythropoietin beta-form inj 2000 iu per 0.3 ml

ราคากลาง Everolimus 10 mg

ราคากลาง Everolimus tab 0.25 mg

ราคากลาง Factor IX complex human 500 iu inj

ราคากลาง Fibrinogen aprotinin ,human CaCl2 2 topical solution 2 ml

ราคากลาง Fluticasone furoate nasal spray 27.5 mcg, 120 sprays

ราคากลาง Insulin aspart penfill 100 iu, 3 ml

ราคากลาง Insulin aspart30%+insulin aspart protamine70% 100 u

ราคากลาง Insulin glargine inj 300 iu

ราคากลาง Lercanidipine HCl 20 mg

ราคากลาง Leuprorelin inj 11.25 mg

ราคากลาง Macitentan 10 mg

ราคากลาง Mirabegron 50 mg

ราคากลาง Mycophenolate sodium 180 mg

ราคากลาง Nilotinib 200 mg

ราคากลาง Nivolumab 100 mg

ราคากลาง Omalizumab inj 150 mg

ราคากลาง Osimertinib 80 mg tab

ราคากลาง Panitumumab 100 mg per 5 ml

ราคากลาง Pertuzumab 420 mg

ราคากลาง Phenytoin sodium 100 mg

ราคากลาง Raltegravir 400 mg tab

ราคากลาง Recombinant human tissue-type plasminogent activator 50 mg inj (Alteplase 50 mg)

ราคากลาง Regorafenib 40 mg tab

ราคากลาง Ribociclib 200 mg tab

ราคากลาง Succinylated gelatin (4% modified fluid gelatin) ,500 ml

ราคากลาง Tiotropium Br monohydrate 18 mcg

ราคากลาง Topiramate 50 mg cap

ราคากลาง Trastuzumab solution for injection (SC) 600 mg

าคากลาง Vildagliptin 50 mg + Metformin 1000 mg Fc

พิมพ์