ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น เปิด-ปิด ใช้สำหรับทดแทนลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Mitral จำนวน 30 ชิ้น ในวงเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 780,000.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20211129_Plan ขอบลิ้น 2แผ่นเปิดปิด

พิมพ์