ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. สำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม จำนวน 7,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 406,000.- บาท 2. สำลีก้อนกลม ขนาด 1.40 กรัม จำนวน 3,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 174,000.- บาท 3. สำลีม้วน ขนาด 450 กรัม จำนวน 1,000 ม้วน เป็นเงินทั้งสิ้น 58,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 638,000.-บาท

20211201_ประกาศสำลีก้อน 0.35 1.40 450 gm.

พิมพ์