ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล(SAN Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(PCU Site) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ สิ้นสุด วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

พิมพ์