ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจจิตเวช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ร่างประกาศจังหวัด

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

แบบรูป

ปร.4 ปร.5 ปร.6

งวดงาน งวดเงิน

พิมพ์