ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจจิตเวช จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัด

เอกสารประกวดราคา

แบบรูป

ปร.4 ปร.5 ปร.6

งวดงาน งวดเงิน

ภาคผนวก 3 ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ภาคผนวก 4 ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

BOQ ปรับปรุงจิตเวช

พิมพ์