ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจแบบสองห้องต่อเนื่อง ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ ชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 30 เครื่อง ในวงเงินทั้งสิ้น 1,950,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

by นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์ | 12 มกราคม 2021 14:58

20210113_plan เครื่องช่วย 30 เครื่อง

Post Views: 7

Source URL: https://auctions.budhosp.go.th/?p=368